bjn.gov.mk Биро за ?авни набавки: Министерство за финансии на Република Македони?а

bjn.gov.mk
Title: Биро за ?авни набавки: Министерство за финансии на Република Македони?а
Keywords:
Description: Министерство за финансии на Република Македони?а
bjn.gov.mk is ranked 961631 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $20,757. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. bjn.gov.mk has 43% seo score.

bjn.gov.mk Information

Website / Domain: bjn.gov.mk
Website IP Address: 88.85.111.58
Domain DNS Server: ns2.neotel.com.mk,ns1.neotel.com.mk

bjn.gov.mk Rank

Alexa Rank: 961631
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

bjn.gov.mk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $20,757
Daily Revenue: $56
Monthly Revenue $1,706
Yearly Revenue: $20,757
Daily Unique Visitors 5,232
Monthly Unique Visitors: 156,960
Yearly Unique Visitors: 1,909,680

bjn.gov.mk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Date Fri, 29 Jul 2016 16:05:08 GMT
Server Apache
Content-Type text/html;charset=UTF-8

bjn.gov.mk Keywords accounting

Keyword Count Percentage

bjn.gov.mk Traffic Sources Chart

bjn.gov.mk Similar Website

Domain Site Title

bjn.gov.mk Alexa Rank History Chart

bjn.gov.mk aleax

bjn.gov.mk Html To Plain Text

Биро за ?авни набавки: Министерство за финансии на Република Македони?а Новости Контакт Линкови Архива Галерии BJN Македонски English Почетна За нас Директор Министер НАБАВКИ НА Б?Н Годишен план Огласи Известува?а Прописи Закон за ?авни набавки Подзаконски акти Прописи на ЕУ Терминологи?а Модели Тендерска документаци?а Модели на договори Стратешки документи Публикации Прирачници за ?авни набавки Годишни извештаи Разни анализи Едукаци?а ?авен повик План за едукаци?а При?авува?е за обуки ПИСМЕН ИСПИТ КРАТКА ОНЛА?Н ОБУКА Извештаи ЕС?Н Воведува?е на претплата за ЕС?Н Овластени лица за е-гаранции Совет This page is having a slideshow that uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser. Простете, ово? напис е достапен само на English. Новости ПОСТАВУВА?Е НА ЕС?Н НА НОВА “CLOUD” ИНФРАСТРУКТУРА Со цел добива?е на постабилна апликаци?а, олеснет пристап и зголемен интегритет на податоците и постапките што се водат на ЕС?Н, Бирото за ?авни набавки, во соработка со Македонски Телеком имплементираше IAAS услуга за хостира?е на информациски систем на виртуелна средина и воведе целосно ?cloud” решение за ЕС?Н. По успешно спроведената постапка за ?авна набавка и [...] ОБ?АВЕН Е ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТА? НА БИРОТО ЗА 2015 ГОДИНА Почитувани посетители, во делот Публикации – Годишни извештаи е об?авен Извешта?от на Бирото за ?авни набавки за 2015 година. Извешта?от содржи бро?ни податоци и информации за состо?бата на системот на ?авните набавки во Република Македони?а во 2015 година. Извешта?от можете да го превземете на следниот линк: тука СЕ ПОЕДНОСТАВУВА И ПОЕВТИНУВА УЧЕСТВОТО НА КОМПАНИИТЕ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ?АВНИ НАБАВКИ Бирото за ?авни набавки и Централниот регистар на Република Македони?а денес овозможи?а нова услуга преку Електронскиот систем за ?авни набавки (ЕС?Н), ко?а на компаниите ?е им заштеди време и средства. Проектот ?Тендерско досие”, ко? двете институции го реализираа во изминатиот период и е дел од програмата на Владата на Република Македони?а 2014-2018 година, им овозможува [...] Изработени нов Прирачник за ?авни набавки и Брошури за договорни органи Почитувани, Бирото за ?авни набавки изработи нов Прирачник за ?авни набавки во ко? се содржани и последните измени и дополнува?а на Законот за ?авните набавки. Истовремено, со цел да се олесни работата на договорните органи, Бирото изработи пове?е брошури со кои се уредуваат посебни фази од спроведува?ето на постапките за доделува?е на договори за ?авни [...] Сите новости .... Галерии Доделени потврдите за обучувачи по ?авни набавки Галерии 10-ти форум за размена на искуства и знае?а во ?авните набавки – Истанбул, Турци?а Галерии 9-ти Регионален форум за ?авни набавки Галерии Доделува?е на потврди за обучувачи за ?авни набавки Навигаци?а Почетна Прописи Модели Стратешки документи Публикации Едукаци?а ЕС?Н Совет The CP Multi View Event Calendar requires JavaScript enabled ? 2016 Биро за ?авни набавки Министерство за Финансии Палата ?23 Октомври“ ул. Даме Груев бр.12 1000 Скоп?е, Република Македони?а Т: +389 2 3255 689 E: info@bjn.gov.mk

bjn.gov.mk Whois

Domain Name: BJN.GOV.MK